Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem (dále prodávajícím) internetového obchodu umístěného na internetových adresách www.zviratana­kupuji.cz, www.zviratana­kupuji.eu, www.zviratkana­kupuji.cz a www.zviratkana­kupuji.eu je obchodní společnost:


Zvířatanakupu­jí.cz, s.r.o.

  • se sídlem Lamačova 905/17, 152 00 Praha 5,
  • IČ: 247 39 812,
  • DIČ: CZ24739812, nejsme plátci DPH!
  • bankovní spojení: 43–7667380277/0100 vedené u Komerční banky, a.s. v Praze,
  • společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 170338,


Kontakt:


Tento reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitele, zákazníka).


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.


2. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy (např. na zboží podléhajícímu opotřebení).

3. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nezískává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.


3. Práva spotřebitele

1. Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


4. Vyřízení reklamace

1. Reklamaci lze uplatnit písemnou formou (dopis, e-mail) na adrese sídla prodávajícího Zvířatanakupují.cz, s.r.o., Lamačova 905/17, 152 00 Praha 5, email: info@zviratana­kupuji.cz, tel.: + 420 774 131 550.

2. Kupující doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu sídla a prokáže původ zboží přiložením kopie dokladu o koupi (faktura, prodejní doklad). Zboží musí být v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, s veškerým příslušenstvím.

3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (tj. od obdržení reklamovaného zboží prodávajícím), pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na jiné lhůtě nebo jiném řešení reklamace.

4. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží nebo zašle zboží na adresu kupujícího.

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené běžným používáním.


5. Rozsah záruky

Záruka zaniká v následujících případech:

1. Nedodržení podmínek pro odbornou montáž a/nebo instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná.

2. Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.


Záruka se nevztahuje na:

1. Škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem.

2. Vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou.

3. Poškození způsobená zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN.


6. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.


2. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 dnů od převzetí věci je spotřebitel povinen dodržet dále uvedený postup:


  • Kontaktovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu) a sdělit mu, že odstupujete od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.

  • Zaslat zboží zpět nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Zvířatanakupují.cz, s.r.o., Lamačova 905/17, 152 00 Praha, a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi (fakturou) a průvodním dopisem.


3. Zboží je třeba zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) zaslány kupujícímu převodem na účet nebo na adresu a to nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě neoprávněné reklamace nebo nekompletnosti zboží náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.


4. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí věci.


7. Závěrečná ustanovení

1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

2. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.